Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2017-2018 JUNGLE AMSTERDAM

Inleiding.

 1. Missie en visie
  1.1 Missie
  1.2 Visie
  1.3 Plannen
 2. Programma beleid
  2.1 Doelstelling programmering
  2.2 Kernprogrammering
  2.3 Ondersteunende programmering en workshops
  2.4 Overige publieksactiviteiten
 3. Zakelijk beleid
  3.1 Doelstellingen
  3.2 Marketing en Communicatie
  3.3 Financiën

 

Inleiding.

Jungle Amsterdam is voortgekomen uit de Badcuyp, Centrum voor Muziek, dat sinds 1994 gehuisvest was in de Amsterdamse Pijp. Medio 2015 heeft de Badcuyp haar deuren gesloten voor publiek en is op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen. Dit is gevonden medio 2016 in het voormalig Muiderpoorttheater in Amsterdam Oost.

De organisatie is daar verder gegaan onder de naam Jungle Amsterdam. Naast een programma bestaande uit muziek en andere culturele programmering is er nu ook veel aandacht voor natuur, milieu en maatschappelijke vraagstukken.

Sinds september 2016 is Jungle Amsterdam een nieuwe programmering aan het opbouwen, bestaande uit optredens, talkshows, discussies, lezingen en andere publiekstoegankelijke activiteiten.

 

 1. Missie en Visie1.1 Missie
  De Jungle wil een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een leefbare en rechtvaardige wereld, nu en voor toekomstige generaties, door het bevorderen van het bewustzijn en de actieve betrokkenheid van de burgers.

  1.2 Visie
  In een aantrekkelijke omgeving, waar mensen graag vertoeven, willen wij artiesten en maatschappelijk betrokken organisaties een podium bieden om hun creaties en gedachtengoed met het publiek te delen, een bewustwordingsproces op gang te brengen en het kritisch denken te bevorderen.

Cultuur dient daarbij als katalysator en initiator van ontwikkelingen in de maatschappij. Zodra er iets staat te veranderen in de samenleving, zijn kunstenaars en artiesten de eersten die dit signaleren en overbrengen aan het publiek.

Maatschappelijk betrokken organisaties en bedrijfjes worden gevraagd om hun denkbeelden, nieuwe ontwikkelingen en uitvindingen met het publiek te delen en bij te dragen aan het op gang brengen van een bewustwordingsproces. Hierbij wordt met name uitgegaan van kleinschalige praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

De Jungle is de verbindende factor tussen creatieve en slimme mensen die innovatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en de bewuste burger voor wie de kwaliteit van leven voor iedereen, nu en later vooropstaat.

1.3 Plannen
Jungle Amsterdam wil haar netwerk met culturele, maatschappelijke en duurzame organisaties en initiatieven de komende tijd verder uitbouwen, primair wat betreft Amsterdam Oost, maar zeker ook daarbuiten .

Doel is om ervoor te zorgen dat de programmering breed wordt gedragen, door programma’s samen met anderen te ontwikkelen of projecten van anderen te faciliteren en te stimuleren.

Programmering dient bij voorkeur voort te komen uit vragen en behoeften die leven binnen het culturele en duurzame netwerk van de Jungle. Wij willen programmeren waar behoefte aan is en niet behoefte creëren voor onze programmering.

 

2. Programma beleid

2.1 Doelstelling programmering

De Jungle ontwikkeld, stimuleert en faciliteert programma’s. Doelstelling daarbij is altijd dat de programma’s moeten bijdragen aan een leefbare en rechtvaardige wereld. Jungle ontwikkeld hiertoe eigen programmering, stimuleert bestaande organisaties en initiatieven en faciliteert voor programma’s die door derden zijn ontwikkeld. Samenwerking is hierbij een belangrijk onderdeel.

Daarbij streven wij naar een evenwicht in kernprogrammering, randprogrammering en verhuur activiteiten.

Het inhoudelijke programma dat met name bestaat uit talkshows, lezingen, debatten, vaak verweven met culturele activiteiten, vindt met name op doordeweekse dagen plaats. De culturele programma’s zijn te vinden in en rond het weekend, terwijl de verhuur activiteiten met name op vrijdag en zaterdag plaats vinden.

Wij streven naar twee inhoudelijke programma’s, twee culturele programma’s en twee verhuur activiteiten per week.

2.2 Kernprogrammering

De kernprogrammering bestaat uit programma’s die aandacht besteden aan natuur, milieu of maatschappelijke thema’s. Het kan hierbij gaan om discussie, debat of dialoog, maar ook om culturele programmering met een ‘boodschap’. Daarnaast vallen ook de culturele programma’s van een opvallende artistieke kwaliteit onder de kernprogrammering.

Talkshows: Deze kunnen over uiteenlopende onderwerpen gaan. Het kan op de buurt gericht zijn, waarbij interessante buurtbewoners bevraagd worden, maar ook natuur en milieu kunnen aan bod komen, of maatschappelijke vraagstukken. Er is naast de vraaggesprekken die met de gasten plaats vinden, ook altijd ruimte voor dialoog en debat met het publiek. Verder wordt er gewerkt met film en performance, waardoor het geheel een levendig karakter krijgt en de toegankelijkheid voor publiek wordt vergroot.

Lezing: Ook hierbij gaat het om natuur, milieu en maatschappelijke vraagstukken.

Debat/gesprek: Bij debat gaat het erom om antwoorden te vinden, niet om het tegenover elkaar plaatsen van partijen en meningen. Wij voeren geen debat om het debatteren, maar meer om antwoorden te vinden op prangende vragen.

Ontmoeten en kennisuitwisseling: Programma’s rond een thema, vaak voor een specifieke buurtgroep, zoals mensen uit de buurt die zich met groen bezig houden, of met alternatieve energievormen, of die geïnformeerd willen worden over gezonde voeding.

Optredens: Optredens die een link hebben met natuur, milieu of maatschappelijke vraagstukken genieten de voorkeur. Dit kan zijn met een concert met muziek geïnspireerd op de natuur, een band samengesteld uit vluchtelingen, een sing- en songwriter met liedjes over relevante onderwerpen of stand-up comedy waarin eerder genoemde zaken aan bod komen.

Daarnaast is er ook ruimte voor optredens die van een hoge artistiek inhoudelijke kwaliteit zijn.

2.3 Ondersteunende programmering en workshops

Dansavonden: Dansavonden en –middagen, eventueel met live muziek in diverse stijlen. Vaak voor specifieke doelgroepen. Het gaat hierbij niet in eerste instantie om de inhoudelijke of artistieke kwaliteit, maar meer om het publieksbereik.

Culturele activiteiten: Diverse culturele activiteiten, van uiteenlopende groepen en culturen. Programmering die wij niet direct zelf zouden programmeren, maar die wij toch vanuit sociale of maatschappelijke criteria een plek willen bieden.

Workshops: Momenteel hebben wij op de maandag- en dinsdagavond dansworkshops in huis. Enerzijds omdat wij momenteel deze avonden zelf (nog) niet nodig hebben. Dit kan in de toekomst veranderen. Wel is het streven om workshops in huis te halen die ook bijdragen aan onze doelstellingen.

2.4 Overige publieksactiviteiten

Naast onze eigen programmering zijn er ook regelmatig activiteiten waar de Jungle de zaal voor verhuurd, die wel openbaar zijn voor publiek, maar die desondanks niet onder onze programmering vallen en ook niet via onze publiciteitskanalen aangekondigd worden. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals studenten, openbare activiteiten voor buurtbewoners.

3. Zakelijk Beleid

De Jungle ontvangt behalve subsidie voor drie Sargentini banen, geen andere vaste subsidiestromen. Wel worden er voor bepaalde programmering bijdragen aangevraagd. De Jungle verhuurt de zaal met name op vrijdag en zaterdagavonden en soms overdag voor dansavonden e.d. De inkomsten uit verhuur en de omzet van drank moeten voldoende zijn om de kosten van huisvesting, activiteiten en salarissen te dekken.

Jungle wil zich de komende tijd ook meer gaan richten op het verwerven van giften.

Verder wordt er getracht de uitgaven minimaal te houden. Deelnemers aan programma’s, zoals artiesten en sprekers doen dit meestal op vrijwillige basis.

3.1 Doelstellingen

 • Het inzetten op meer verhuur van de zaal. Het afgelopen jaar was de zaal toch nog vaak onbezet op vrijdagen en zaterdagen. Het zal niet mogelijk zijn om de zaal op deze dagen altijd te verhuren, maar in dat geval moeten we op zoek naar eigen activiteiten, zoals dansavonden waarbij veel publiek verwacht kan worden. Streven is om de commerciële avonden waarop de sluitingstijd 3.00 uur is, niet meer leeg te laten staan.
 • Meer bijdragen van fondsen genereren die aangewend kunnen worden voor programmering. Dit kan in de vorm zijn van kleine subsidies van de gemeente of via particuliere fondsen. Dit vergt een langere adem en dus verder vooruit plannen.
 • Tot op heden heeft de Jungle nog geen giften ontvangen van particulieren. Hier is waarschijnlijk een mogelijk om ons budget te verruimen, die wij laten liggen. De mogelijkheden hiertoe moeten de komende tijd nader onderzocht worden.

3.2 Marketing en communicatie

Wij bestaan nu een jaar als Jungle Amsterdam en dit is eigenlijk nog te kort om al een grote naamsbekendheid te bezitten. Het vergroten van onze naamsbekendheid is dan ook een grote uitdaging.

Positionering: De Jungle positioneert zich als een laagdrempelig podium voor cultuur en duurzaamheid, waarbij zowel natuur, milieu als ook de sociale duurzaamheid centraal staan. Een podium voor de buurt, maar ook voor alle andere geïnteresseerden.

Bezoekers/doelgroepen:

 • Buurtbewoners zijn een belangrijke groep, zeker voor activiteiten die zich op de buurt richten.
 • Mensen die bewust in het leven staan, betrokken zijn bij hun omgeving en het welzijn van de wereld.
 • Artiesten en duurzame professionals.
 • Jongeren, met een brede interesse.

Communicatie: Ook gezien het beperkte budget op dit vlak, maken wij met name gebruik van free publicity.

Door samenwerkingsverbanden aan te gaan , met organisaties die zich met vergelijkbare onderwerpen als wij bezig houden, verbreden wij onze naamsbekendheid. Het koppelen van netwerken is hierbij een belangrijke vorm om onze bekendheid te vergroten.

3.3 Financiën

De inkomsten van de Jungle komen uit verhuur en omzet van met name drank en soms wat hapjes.

De kosten bestaan uit de huisvestingskosten, waarvan de huur de grootste uitgave is. De huur op jaarbasis bedraagt 36.000 euro. De overige vaste kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Wij gebruiken nagenoeg uitsluitend ledlicht. De kachel hoeft, door de plaatsing van het gebouw, waarbij heel weinig buitenmuren bestaan, slechts af en toe aan. Overdag is een warme trui de oplossing en alleen tijdens programma’s als er publiek binnen is, moet de kachel vaker aan, omdat niet iedereen het warme truien beleid ondersteund.

Personeelskosten worden deels gedekt door een subsidieregeling, waar wij gebruik van maken. Personeel dat zonder subsidie in dienst is blijft beperkt, daarbuiten wordt er met onbetaalde krachten gewerkt.

De programmering wordt zo veel mogelijk met gesloten beurzen tot stand gebracht. Artiesten huren de zaal tegen een gereduceerd tarief en regelen zelf de kaartverkoop. Onze eigen programma’s zijn met name gratis toegankelijk, waarbij de gasten een kleine attentie krijgen, maar geen financiële vergoeding.

De komende jaren zullen de inkomsten moeten stijgen. Dit kan door meer bijdragen uit fondsen en subsidies te realiseren en door actie te ondernemen om giften en sponsoring binnen te halen.